دسته بندی:

دانش ساخت آجرهای نسوز کوره بلند در کشور بومی سازی شد

مهندس ایرج رخصتی مشاور عالی مدیرعامل در امور اجرایی : دانش ساخت آجرهای نسوز کوره بلند در کشور بومی سازی شد به گزارش دنیای اسرار:جلسه تعاملی ذوب آهن اصفهان و ادامه خبر

منتشر شده در