رفع نابرابری های اجتماعی عامل مهم کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی

رفع نابرابری های اجتماعی عامل مهم کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور: رفع نابرابری های اجتماعی عامل مهم کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی صبح امروز با حضور معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، سیصد و شصتمین اورژانس اجتماعی کشور در شهرستان نایین افتتاح شد. به گزارش دنیای اسرار: صبح امروز با حضور معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، مدیر کل و