دسته بندی:

چهارمین جلسه شورای هیئات مذهبی استان اصفهان۸اذرسال۹۷دراداره تبلیغات اسلامی استان اصفهان باحضورروسای شورای شهرستانها

چهارمین جلسه شورای هیئات مذهبی استان اصفهان۸اذرسال۹۷دراداره تبلیغات اسلامی استان اصفهان باحضورروسای شورای شهرستانها دنیای اسرار:چهارمین جلسه شورای هیئات مذهبی استان اصفهان۸اذرسال۹۷دراداره تبلیغات اسلامی استان اصفهان باحضورروسای شورای شهرستانهارسول جعفری ادامه خبر

منتشر شده در