دستاوردهای ذوب آهن اصفهان در دوران تحریم،میراثی ماندگار برای آیند گان است

دستاوردهای ذوب آهن اصفهان در دوران تحریم،میراثی ماندگار برای آیند گان است

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت روز صنعت و معدن عنوان کرد دستاوردهای ذوب آهن اصفهان در دوران تحریم،میراثی ماندگار برای آیندگان است به گزارش دنیای اسرار:در آستانه دهم تیرماه روزصنعت و معدن در گفتگو با مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان دستاوردهای نخستین تولیدکننده فولاد کشور در دوران تحریم، اهمیت حمایت همه