جلسه کمیته ساماندهی واحدهای تولید آجر مستقر در منطقه شرق اصفهان با حضور فرماندار اصفهان برگزار شد

جلسه کمیته ساماندهی واحدهای تولید آجر مستقر در منطقه شرق اصفهان با حضور فرماندار اصفهان برگزار شد

جلسه کمیته ساماندهی واحدهای تولید آجر مستقر در منطقه شرق اصفهان با حضور فرماندار اصفهان برگزار شد جلسه کمیته ساماندهی واحدهای تولید آجر مستقر در منطقه شرق اصفهان با حضور فرماندار اصفهان برگزار شد سیستانی معاون استاندار و فرماندار اصفهان بر لزوم ارائه راهکارهایی جهت کاهش آلایندگی های واحدهای تولید آجر در شهرستان تأکید کرد.