وضعیت مطلوب تامین آب شرب شهرضا

وضعیت مطلوب تامین آب شرب شهرضا

با اعمال مدیریت مصرف تحقق یافت: وضعیت مطلوب تامین آب شرب شهرضا به گزارش دنیای اسرار:هم اکنون  تا مین آب شرب شهرضا در وضعیت مطلوب قرار دارد و مردم با هیچگونه افت فشار و قطعی احتمالی آب مواجه نیستند مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان با اشاره به وقوع حادثه در یکی از منابع تولید