آیت‌الله رئیسی کاندیدای اصلح فعالین اقتصادی استان اصفهان

آیت‌الله رئیسی کاندیدای اصلح فعالین اقتصادی استان اصفهان

رئیس ستاد مرکزی ثمر (سمر) در استان اصفهان: یک رئیس جمهور زمانی موفق می‌شود که بداند برای فکر کردن و تکمیل دانسته‌هایش به مشاورانی نیاز دارد و برای اجرای آن دانسته‌ها نیاز به بازوی اجرایی یعنی بخش خصوصی دارد و در کل به افراد و ارگان‌های توانمند نیاز دارد نه فقط دولت و دیگر اینکه