دسته بندی:

آیت‌الله رئیسی کاندیدای اصلح فعالین اقتصادی استان اصفهان

رئیس ستاد مرکزی ثمر (سمر) در استان اصفهان: یک رئیس جمهور زمانی موفق می‌شود که بداند برای فکر کردن و تکمیل دانسته‌هایش به مشاورانی نیاز دارد و برای اجرای آن ادامه خبر

منتشر شده در