دسته بندی:

مدارا، همدلی و تدبیر، ویژگی شاخص در ناجا / فرماندهان ناجا مشاورانی دلسوز برای مسئولان هستند

استاندار، مدارا کردن با مردم ، تدبیردر انجام ماموریت ، همدلی و هماهنگی با مسئولان را ویژگی های شاخص در نیروی انتظامی برشمرد و آن را نشانه توسعه در این ادامه خبر

منتشر شده در