نخبگان علمی ۴۰ کشور در اصفهان گردهم آمدند

نخبگان علمی ۴۰ کشور در اصفهان گردهم آمدند

نخبگان علمی ۴۰ کشور در اصفهان گردهم آمدند نخبگان علمی و دانشجویان ۴۰ کشور دنیا از روز یکشنبه چهارم آذر برای شرکت در یازدهمین جشنواره ملی حرکت به اصفهان سفر کردند و اسکان یافتند. دنیای اسرار، یازدهمین جشنواره ملی حرکت با هدف ایجاد پیوند بیشتر انجمن های علمی دانشگاه ها با بخش های مختلف کشور