دسته بندی:

افزایش ۱٨ درصدی مصرف آب در استان اصفهان/ صرفه جویی ضروری است

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان مطرح کرد: افزایش۱٨ درصدی مصرف آب در استان اصفهان/ صرفه جویی ضروری است به گزارش دنیای اسرار:مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان اعلام کرد: با ادامه خبر

منتشر شده در