برگزاری کارگاه آموزشی توانمند سازی آموزگاران مصرف بهینه آب در اردستان

برگزاری کارگاه آموزشی توانمند سازی آموزگاران مصرف بهینه آب در اردستان

برگزاری کارگاه آموزشی توانمند سازی آموزگاران مصرف بهینه آب در اردستان دنیای اسرار:مدیر آبفا اردستان در کارگاه آموزشی توانمند سازی آموزگاران در زمینه مدیریت مصرف بهینه آب گفت: از آموزگاران و مربیان آموزش و پرورش می خواهیم بازوی توانمد آبفا در ترغیب مردم به مصرف بهینه آب باشند شریعتمدار اعلام کرد:با توجه به محدودیت شدید