تجلیل از مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در تحقق اهداف پویش”هرهفته الف-ب ایران”

تجلیل از مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در تحقق اهداف پویش”هرهفته الف-ب ایران”

با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس صورت گرفت ؛ تجلیلاز مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در تحقق اهداف پویش”هرهفته الف-بایران” به گزارش دنیای اسرار:باحضور وزیر نیرو، به صورت ویدئو کنفرانس از مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان و دیگر فعالان پویش “هر هفته _الف_ب_ایران”استان اصفهان تجلیل شد. مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان با اشاره