دسته بندی:

تجلیل از مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در تحقق اهداف پویش”هرهفته الف-ب ایران”

با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس صورت گرفت ؛ تجلیلاز مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در تحقق اهداف پویش”هرهفته الف-بایران” به گزارش دنیای اسرار:باحضور وزیر نیرو، به صورت ادامه خبر

منتشر شده در