فراخوان رویداد ملی جوان شایسته(JCI TOYP)

فراخوان رویداد ملی جوان شایسته(JCI TOYP)

به گزارش دنیای اسرار:رویداد ملی جوان شایسته هر ساله به منظور معرفی جوانان ۱۸ تا ۴۰ سالی که شایستگی و تأثیرگذاری خود را در انجام مأموریتهای سازمان به اثبات رسانده اند توسط اتاق بین الملل جوانان برگزار میشود. از جمله این مأموریت ها میتوان به تبدیل چالشها و تهدیدها به فرصت، کسب موفقیت و دستاوردهای