کمبود نیروی انسانی و فرسودگی سیستم گرمایشی مدارس دو مشکل اساسی آموزش و پرورش استان اصفهان

کمبود نیروی انسانی و فرسودگی سیستم گرمایشی مدارس دو مشکل اساسی آموزش و پرورش استان اصفهان

کمبود نیروی انسانی و فرسودگی سیستم گرمایشی مدارس دو مشکل اساسی آموزش و پرورش استان اصفهان دنیای اسرار:مدیر کل آمورزش و پرورش استان اصفهان: مدرسه محوری در دستور کار آموزش و پرورش استان اصفهان قرار گرفته است و برنامه ریزی ها و سیاست های این سازمان براساس این طرح دنبال می‌شود. محمد اعتدادی در جمع