اتاق اصفهان؛ دبیرخانه فراکسیون تولید و صادرات ایران

اتاق اصفهان؛ دبیرخانه فراکسیون تولید و صادرات ایران

در اولین نشست فراکسیون تولید و صادرات اتاق ایران مقرر شد: اتاق اصفهان؛ دبیرخانه فراکسیون تولید و صادرات ایران به گزار ش دنیای ا سرار:در اولین نشست فراکسیون تولید و صادرات اتاق ایران، اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان دبیرخانه فراکسیون تولید و صادرات انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان مسعود گلشیرازی در