دسته بندی:

اصلاح هندسی ورودی آرامستان باغ رضوان/ یارانه شهرداری اصفهان به شهروندان برای ارائه خدمات در آرامستان

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در بازید از سازمان آرامستان های اصفهان خبر داد: اصلاح هندسی ورودی آرامستان باغ رضوان/ یارانه شهرداری اصفهان به شهروندان برای ارائه خدمات درآرامستان دنیای ادامه خبر

منتشر شده در