دسته بندی:

مدیر امور برق غرب اصفهان : ۵ برابر میزان مصرف جهانی برق مصرف می کنیم

مدیرامور برق غرب اصفهان : ۵ برابر میزان مصرف جهانی برق مصرف می کنیم دنیای اسرار، محمد رضا آریان پور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه  با اشاره به ادامه خبر

منتشر شده در