دسته بندی:

جلوگیری از بحران با دانش بومی و مدیریت منابع آب و خاک

جلوگیری از بحران با دانش بومی و مدیریتمنابع آب و خاک دوازدهمین نشست فولکلور با محوریت “دانش بومی و مدیریت منایع آب و خاک“ در موزه عصارخانه شاهی برگزار می ادامه خبر

منتشر شده در