گزارش تصویری اولین همایش استاد سید حسین عاملیان ویژه فرهنگیان ،مدیران ومربیان مراکز آموزشی

گزارش تصویری اولین همایش استاد سید حسین عاملیان ویژه فرهنگیان ،مدیران ومربیان مراکز آموزشی

گزارش تصویری اولین همایش استاد سید حسین عاملیان ویژه فرهنگیان ،مدیران ومربیان مراکز آموزشی به گزارش دنیای اسرار:اولین همایش استاد سید حسین عاملیان باموضوع نیاز مدیران ومعلمان امروز درمراکز آموزشی درسالن شهید چمران اداره ناحیه ۴آموزش وپرورش استان اصفهان برگزارشد عکاس:احسان حسین آبادی