به احترام قانون کنار می روم

به احترام قانون کنار می روم

دکترسید حمیدرضا طباطبایی نائینی: به احترام قانون کنار می روم به گزارش دنیای اسرار :«به راستی ما امانت خود را بر آسمانها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، ولی آنها سر باز زدند و از حمل این بار سنگین امتناع کردند واظهار ناتوانی نمودند واز این کار هراس داشتند، اما انسان آن را بر