دلنوشته راهداران اصفهانی برای وزیر : مردم ما را به فرشتگان نجات جاده ها می شناسند

دلنوشته راهداران اصفهانی برای وزیر : مردم ما را به فرشتگان نجات جاده ها می شناسند

به گزارش دنیای اسرار:دلنوشته راهداران اصفهانی برای وزیر : مردم ما را به فرشتگان نجات جاده ها می شناسند به نام حضرت دوست… مردم ما را به فرشتگان نجات جاده ها می شناسند. هرکجا دردی بوده در صف اول خدمت حاضر شده و هر مانعی که بر سر راه مردم بوده، برداشته ایم .اما روی