دسته بندی:

سلامت جامعه خط قرمز نظارت بر تبلیغات کالا و خدمات

سلامت جامعه خط قرمز نظارت بر تبلیغات کالا و خدمات رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اصفهان: قانون ممنوعیت تبلیغ کالا و خدماتی که آسیب رسان به سلامت جامعه ادامه خبر

منتشر شده در