pci  پروژه ای سرشار از غرور و سرافرازی

pci پروژه ای سرشار از غرور و سرافرازی

pci  پروژه ای سرشار از غرور و سرافرازی به گزارش دنیای اسرار:پروژه تزریق پودر زغال در آستانه راه اندازی و بهره برداری قرار دارد . از آغاز عملیات اجرایی این پروژه تاکنون ، مدیریت روابط عمومی شرکت بر حسب وظیفه سازمانی تلاش نمود سهم سختکوشی یکایک همکاران در پیشرفت پروژه تزریق پودر زغال را از