دسته بندی:

همایش هزاران وجه مشترک در هزاران سال در اصفهان برگزار شد

همایش هزاران وجه مشترک در هزاران سال در اصفهان برگزار شد به گزارش دنیای اسرار:همایش هزاران وجه مشترک در هزاران سال با محوریت ؛خدمات متقابل اصفهان و فرهنگ ها ،اقتصاد ادامه خبر

منتشر شده در