دسته بندی:

استاندار اصفهان تأکید کرد:طرح قطار سریع السیر اصفهان- تهران از اولویت ها مهم توسعه استان است

استاندار اصفهان تأکید کرد:طرح قطار سریع السیر اصفهان- تهران از اولویت ها مهم توسعه استان است استاندار اصفهان تأکید کرد:یکی از طرح ها قطار سریع السیر اصفهان- تهران است که ادامه خبر

منتشر شده در