دسته بندی:

بانک ها ۳۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۷ ماه پرداخت کردند

بانک ها ۳۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۷ ماه پرداخت کردن دنیای اسراربه نقل بانک مرکزی:شبکه بانکی کشور در هفت ماهه امسال بیش از سه تریلیون و ۵۸۱ هزار ادامه خبر

منتشر شده در