تمرکز رمز بهره وری تعطیلات

تمرکز رمز بهره وری تعطیلات

تمرکز رمز بهره وری تعطیلات به گزارش دنیای اسرار:یکی از مهمترین شاخص های توسعه یک فرهنگ، رشد سرمایه انسانی اعضای آن جامعه است. امری که بدون توجه به موضوع مهم نشاط و سرگرمی عمومی محقق نمی شود. توجه به امر نشاط اجتماعی، تفریح و راهکارهای ایجاد آن ازمهمترین دغدغه های هر جامعه ای محسوب می