برگزاری سومین کنفرانس سه جانبه دانشگاه های اصفهان، فرایبورگ و استراسبورگ

برگزاری سومین کنفرانس سه جانبه دانشگاه های اصفهان، فرایبورگ و استراسبورگ

برگزاری سومین کنفرانس سه جانبه دانشگاه های اصفهان، فرایبورگ و استراسبورگ  سومین کنفرانس سه جانبه دانشگاه های اصفهان، فرایبورگ و استراسبورگ از ۲۲ تا ۲۴ مهرماه سال جاری در دانشگاه فرایبورگ آلمان برگزار شد. به گزارش  دنیای اسرار:دکتر سید کمیل طیبی مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه در گفتگو با واحد خبر