برگزاری اولین جلسه کمیته آموزش درصنایع استان

برگزاری اولین جلسه کمیته آموزش درصنایع استان

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان خبرداد:برگزاری اولین جلسه کمیته آموزش درصنایع استان …به گزارش دنیای اسرار، درراستای گسترش مراکز جوارکارگاهی و بین کارگاهی سیاست گذاری ۱۴۰۰ مرکز در سطح کشور، اولین جلسه کمیته آموزش درصنایع استان اصفهان با حضور آرش اخوان طبسی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان، هادی حبیبی معاون آموزش