دسته بندی:

برگزاری اولین جلسه کمیته آموزش درصنایع استان

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان خبرداد:برگزاری اولین جلسه کمیته آموزش درصنایع استان …به گزارش دنیای اسرار، درراستای گسترش مراکز جوارکارگاهی و بین کارگاهی سیاست گذاری ۱۴۰۰ مرکز در ادامه خبر

منتشر شده در