دانشمندان دانشگاه کمبریج قصد دارند تا با رویکردهای جدید خود باعث انجماد مجدد یخ‌های قطبی شوند.

دانشمندان دانشگاه کمبریج قصد دارند تا با رویکردهای جدید خود باعث انجماد مجدد یخ‌های قطبی شوند.

انجماد مجدد یخ‌های قطبی دانشمندان دانشگاه کمبریج قصد دارند تا با رویکردهای جدید خود باعث انجماد مجدد یخ‌های قطبی شوند. به گزارش دنیای اسراربه نقل از فارس، دانشمندان دانشگاه «کمبریج»، موسسه‌ای را برای بررسی انجماد مجدد یخ‌های قطبی راه‌اندازی کردند.  براساس گزارش «استاف»، محققان می‌خواهند تا با اسپری آب دریا به هوا و تشکیل ابرها،