امور  برق شرق  شرکت توزیع برق اصفهان  نماینده برگزاری کارگاههای آموزشی مدیریت مصرف برق  برای تمام نمایندگان انرژی مناطق ۱۵ گانه شهرداری و مجریان مدیریت مصرف برق شرکت شد

امور برق شرق شرکت توزیع برق اصفهان نماینده برگزاری کارگاههای آموزشی مدیریت مصرف برق برای تمام نمایندگان انرژی مناطق ۱۵ گانه شهرداری و مجریان مدیریت مصرف برق شرکت شد

امور  برق شرق  شرکت توزیع برق اصفهان  نماینده برگزاری کارگاههای آموزشی مدیریت مصرف برق  برای تمام نمایندگان انرژی مناطق ۱۵ گانه شهرداری و مجریان مدیریت مصرف برق شرکت شد به گزارش دنیای اسرار:در اجرای طرح‌های مدیریت بار ویژه تابستان سال ۹۸ که به صورت منسجم از جانب وزارت نیرو و شرکت توانیر تدوین و ابلاغ