راه اندازی سیستم گام در جهت توسعه صنایع

راه اندازی سیستم گام در جهت توسعه صنایع

معان راهبردی بازار و توسعه کسب و کار بانک تجارت خبر داد: راه اندازی سیستم گام در جهت توسعه کلیه صنایع معان راهبردی بازار و توسعه کسب و کار بانک تجارت گفت: راه اندازی سیستم اوراق گام در جهت توسعه صنایعی که در خواست IC دارند، کمک می کند. به گزارش دنیای اسرار: نشست تخصصی

توسعه و رونق متروی اصفهان با اجرای تعهدات دولت/ فرآیند انتشار اوراق مشارکت باعث زمین گیر شدن شهرداری در بانک ها می شود

توسعه و رونق متروی اصفهان با اجرای تعهدات دولت/ فرآیند انتشار اوراق مشارکت باعث زمین گیر شدن شهرداری در بانک ها می شود

شهرداراصفهان در دیدار با مدیر کل بانک مرکزی خبر داد:  توسعهو رونق متروی اصفهان با اجرای تعهدات دولت/ فرآیند انتشار اوراق مشارکت باعث زمینگیر شدن شهرداری در بانک ها می شود شهرداراصفهان گفت: در صورت اجرایی شدن تعهدات دولت خطوط قطار شهری اصفهان به سرعت تکمیل و خط یک قطار شهری با حضور مسافر رونق