مجوز انتشار ۷ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از سوی شهرداری اصفهان دریافت شد/ توسعه خطوط BRT و تسریع در روند احداث مترو  از طریق اوراق مشارکت

مجوز انتشار ۷ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از سوی شهرداری اصفهان دریافت شد/ توسعه خطوط BRT و تسریع در روند احداث مترو از طریق اوراق مشارکت

مدیر اموردرآمد شهرداری اصفهان: مجوز انتشار ۷هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از سوی شهرداری اصفهان دریافت شد/ توسعه خطوط BRTو تسریع در روند احداث مترو  از طریق اوراقمشارکت مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان گفت: مجوز انتشار ۷ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت که دو هزار میلیارد ریال آن برای توسعه خطوط «بی آر تی» و