رئیس آموزش همگانی شرکت آبفا استان اصفهان بر اصلاحات رفتاری و ابزاری پیرامون مصرف بهینه آب تاکید کرد

رئیس آموزش همگانی شرکت آبفا استان اصفهان بر اصلاحات رفتاری و ابزاری پیرامون مصرف بهینه آب تاکید کرد

رئیس آموزش همگانی شرکت آبفا استاناصفهان بر اصلاحات رفتاری و ابزاری پیرامون مصرف بهینه آب تاکید کرد دنیای اسرار:رئیس آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در نشست آموزشی اولیاء و مربیان شهرستان اردستان که با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از اولیاء داش آموزان برگزار شد  گفت: متوسط بارندگی در ایران یک سوم