اولین کافه برج ایران به مناسبت روز اصفهان افتتاح می شود

اولین کافه برج ایران به مناسبت روز اصفهان افتتاح می شود

اولین کافه برج ایران به مناسبت روز اصفهان افتتاح می شود مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت:  اولین کافه برج ایران با مساحتی بالغ بر ۳۶۰ مترمربعبه مناسبت روز اصفهان در منطقه ۱۰ شهر اصفهان افتتاح خواهد شد. دنیای اسراربه نقل ازروابط عمومی منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان ،امامی مدیر منطقه ۱۰شهرداری اصفهان در  اظهار کرد:

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان