ایجاد کانال مالی برای کمک های نقدی به ایران توسط سازمان ملل

ایجاد کانال مالی برای کمک های نقدی به ایران توسط سازمان ملل

اوگوچی دنیلز خبر داد ایجاد کانال مالی برای کمک های نقدی به ایران توسط سازمان ملل هماهنگ کننده مقیم سازمان متحد از تأسیس کانال مالی بانکی مشخصی برای کمک های نقدی به ایران توسط سازمان مل خبر داد. به گزارش  دنیای اسراربه نقل از فارس، اوگوچی دنیلز هماهنگ کننده مقیم سازمان متحد، صبح امروز در