دسته بندی:

برگزاری جشنواره ایده‌های خلاق روابط عمومی خود یک خلاقیت بود

رییس جشنواره ایده‌های خلاق در دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران؛ برگزاری جشنواره ایده‌های خلاق روابط عمومی خود یک خلاقیت بود به گزار ش دنیای اسرار:رییس جشنواره ایده‌های ادامه خبر

منتشر شده در