دسته بندی:

یازدهمین نمایشگاه تخصصی دوسالانه اصفهان پلاست دومین نمایشگاه معتبر حوزه لاستیک و پلاستیک کشور

یازدهمین نمایشگاه تخصصی دوسالانه اصفهان پلاست دومین نمایشگاه معتبر حوزه لاستیک و پلاستیک کشور به گزارش دنیای اسرار:مسوول برگزاری یازدهمین نمایشگاه تخصصی دوسالانه اصفهان پلاست: با وجود بحران تحریم و ادامه خبر

منتشر شده در