مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان: تراز حفاری دو ایستگاه «زینبیه» و «عاشق اصفهانی» به عمق نهایی خاکبرداری رسید

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان: تراز حفاری دو ایستگاه «زینبیه» و «عاشق اصفهانی» به عمق نهایی خاکبرداری رسید

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان:تراز حفاری دو ایستگاه «زینبیه» و «عاشق اصفهانی» به عمق نهایی خاکبرداری رسید مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان گفت: تراز حفاری قسمت شمالی دو ایستگاه زینبیه و عاشق اصفهانی خط دوم قطارشهری اصفهان به عمق نهایی خاکبرداری رسید. به گزارش  دنیای اسرار، محمدرضا بنکدار با اشاره به آخرین روند اجرایی خط دوم قطارشهری