دسته بندی:

عملکرد مخابرات شهرستان مبارکه در سال ۹۸

گزارش عملکرد مخابرات شهرستان مبارکه در ۶ ماهه دوم سال ۹۸منتشر شد. به گزارش دنیای اسرار ،اداره مخابرات شهرستان مبارکه در راستای آگاهی بخشی و رضایتمندی مشتریان طی نامه ای ادامه خبر

منتشر شده در