دسته بندی:

پانزدهمین بازار روز کوثر در منطقه شش شهرداری اصفهان در دست احداث است

پانزدهمین بازار روز کوثر در منطقه  شش شهرداری اصفهان در دست احداث است دنیای اسرار:طی چند سال گذشته شهرداری اصفهان با ایجاد بازارهای روز به منظور عرضه و فروش انواع ادامه خبر

منتشر شده در