دسته بندی:

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان ازپیشرفت ساختمان مدیریت بحران درباغ فدک خبرداد

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان ازپیشرفت ساختمان مدیریت بحران درباغ فدک خبرداد به گزارش دنیای اسرار، علی اصغر شاطوری گفت : ساختمان مدیریت بحران واقع در باغ فدک نخستین ساختمان ادامه خبر

منتشر شده در