جشنواره گل های داوودی و نمایش ۳۰ هزار گلدان داودی در باغ گل های اصفهان / داودی ها به سطح شهر می آیند

جشنواره گل های داوودی و نمایش ۳۰ هزار گلدان داودی در باغ گل های اصفهان / داودی ها به سطح شهر می آیند

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد: جشنوارهگل های داوودی و نمایش ۳۰ هزار گلدان داودی در باغ گل های اصفهان / داودی ها بهسطح شهر می آیند     مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: در نمایشگاه و جشنواره ای که از ۱۰ تا ۲۰ آبان ماه