محله یکی از عناصر اصلی شاکله پایدار اجتماعی

محله یکی از عناصر اصلی شاکله پایدار اجتماعی

محله یکی از عناصر اصلی شاکله پایدار اجتماعی استاد  دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس گفت: محله یکی از عناصر اصلی شاکله پایدار اجتماعی با مرکزیت مسجد در شهرهای ایران در دوره اسلامی به عنوان فضایی با فعالیت های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی محسوب شده است.  به گزارش دنیای اسرار:محمد رضا پور جعفر در