“بتن سبک سازه‌ای پرمقاومت نورگذر” محققان کشور ثبت جهانی شد

از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری؛ “بتن سبک سازه‌ای پرمقاومت نورگذر” محققان کشور ثبت جهانی شد اختراع محققان دانشگاه تبریز با عنوان «بتن سبک سازه‌ای پرمقاومت نورگذر (ELASTICON)» از سوی ادامه خبر

منتشر شده در