دسته بندی:

هشدار آتش نشانی در خصوص فروش تجهیزات بی کیفیت بخاری در کارگاه های اطراف اصفهان

کاسبی با جان مردم/ سازمان صنعت و معدن، ورود کند هشدار آتشنشانی در خصوص فروش تجهیزات بی کیفیت بخاری در کارگاه های اطراف اصفهان مدیرعامل سازمانآتش نشانی و خدمات ایمنی ادامه خبر

منتشر شده در