معرفی نفرات برتر حفظ و قرائت ترتیل قرآن کریم

معرفی نفرات برتر حفظ و قرائت ترتیل قرآن کریم

معرفی نفرات برتر حفظ و قرائت ترتیل قرآن کریم به گزارش دنیای  اسرار: نفرات برتر رشته‌ قرائت ترتیل قرآن‌ کریم و نفرات برتر رشته حفظ ۱۰ و ۲۰جزء قرآن کریم در بخش برادران چهل و دومین دوره مسابقات ملی قرآن کریم معرفی شدند. بنابراین گزارش اختتامیه رشته‌های قرائت ترتیل قرآن کریم و حفظ ۱۰ جزء