دسته بندی:

۵۱ گروه در آمریکا خواستار بازگشت واشنگتن به برجام شدند

۵۱ گروه در آمریکا خواستار بازگشت واشنگتن به برجام شدند به گزارش دنیای اسراربه نقل ازارک خبر-پنجاه و یک گروه حامی دمکراسی در آمریکا از قانونگذاران این کشور خواستند تا ادامه خبر

منتشر شده در