شهرداری اصفهان پیشتاز همه ادارات در صرفه جویی مصرف برق و استفاده از انرژی های پاک

شهرداری اصفهان پیشتاز همه ادارات در صرفه جویی مصرف برق و استفاده از انرژی های پاک

حمید رضا پیر پیران مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:شهرداری اصفهان پیشتاز همه ادارات در صرفه جویی مصرف برق و استفاده از انرژی های پاک/جمع آوری پایه های روشنایی قدیمی از چهارباغ و میدان امام به گزارش دنیای اسرار: شب گذشته معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان و مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان