دسته بندی:

توزیع یک هزار و ۷۰۰ بسته غذایی بین آسیب دیدگان از بیماری کرونا در قهجاورستان

توزیع یک هزار و ۷۰۰ بسته غذایی بین آسیب دیدگان از بیماری کرونا در قهجاورستاناستاندار اصفهان گفت: این استان پیشتاز در مواسات مومنانه است و رقابتی که در شهرها و ادامه خبر

منتشر شده در